Allemansrätten

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar.

I förlängningen bidrar allemansrätten därför till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. 

Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Tältning

Du får tälta något enstaka dygn i naturen men välj en plats som inte ligger nära bostadshus. Det är också viktigt att inte störa markägaren eller skada naturen.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte på betesmark och jordbruk som används eller i en plantering. Tältplatsen får inte heller ligga nära bostadshus.

Markägarens tillstånd vid många tält

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler

I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

Ibland är det förbjudet att tälta i friluftsområden

De flesta kommuner har bestämmelser om camping i de lokala ordningsföreskrifterna. Det kan handla om förbud att tälta i parker, idrottsområden eller liknande.

Det kan också finnas förbud mot att tälta i friluftsområden.

Du behöver själv ta reda på vad som gäller. Information finns hos kommunen och polisen.

Eldning

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv men allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld. När du eldar är det din skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter.

Det är viktigt att välja en plats för elden där den inte riskerar att sprida sig eller skada mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats. 

Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar, de är svårsläckta om de tar eld.

Elda inte heller direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved. Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med.

Eldningsförbud

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunen som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Det är också länsstyrelsen och kommunen som informerar om vad som gäller; om brandrisk eller eldningsförbud. De informerar också om i vilka områden eventuella eldningsförbud gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och under vilka perioder . 

Ofta kan lokaltidningar och radio, campingplatser, turistbyråer och kommunens räddningstjänst också ge besked om brandrisk och eldningsförbud.

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig på innan du tänder elden. 

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

Beslutade eldningsförbud gäller också i nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller för det mesta också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlor i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Vandring och skidåkning

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar. Allemansrätten gäller inte heller på golfbanor.

De som bor nära naturen har rätt att kunna känna sig ostörda i sitt hem. Därför får du inte gå eller åka skidor inom någons hemfridszon eller över någons tomt, det vill säga i det privata området närmast bostadshuset.

Det är risken att störa som avgör hur nära du kan passera ett hus. Det finns inga regler om minsta avstånd.

Cykling

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över en tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.

Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling utan tillstånd från kommunen, till exempel en skylt som hindrar dig från att cykla på en enskild väg. När du cyklar i närheten av ett hus är det dock viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla

Det är inte tillåtet att cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda.

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att

 • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
 • undvika att cykla över känsliga marktyper som lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker, för att nämna några exempel
 • anpassa körsätt efter underlag
 • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Det finns inget allmänt förbud mot att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men eftersom de är anlagda för dem som går eller springer måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Var också uppmärksam på att cykling i bland annat motionsspår kan vara förbjuden på grund av lokala ordningsföreskrifter som kommunen har beslutat om. Lokal information finns på respektive kommuns webbplats och ofta också på informationsskyltar i anslutning till berörda motionsspår.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Kommun och polis kan reglera

Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder. Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket ”Cykelåkning förbjuden” visar var du inte får cykla.

Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Elcykel

Att köra elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du i nuläget inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men allemansrätten har ändå stor betydelse eftersom den gör det möjligt att ta sig till jaktmarker och fiskevatten.

Visa hänsyn till pågående jakt och fiske

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark under förutsättning att du inte stör eller förstör. Det innebär också att du ska visa hänsyn till andra som vistas i naturen.

Jakt är en rättighet som är kopplad till ägandet av mark, dvs bara markägaren eller den som arrenderat jakten får jaga. Att medvetet hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd. Allemansrätten gäller även när jakt eller fiske pågår och aktiviteter som bär- och svampplockning kan alltså utövas så länge det sker utan nämnvärd störning av jakten eller fisket. 

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vistas i området, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa nödvändig hänsyn till jägarna.

För dig som jagar

Under pågående jakt är det tillåtet att sätta upp skyltar för att upplysa besökare i området om att jakt pågår. Skyltarna innebär dock inte att det är förbjudet att vistas i området.

Det är dock viktigt att skyltarna uppdateras så att de inte i onödan avhåller allmänheten från att röra sig i området. För att sätta upp skyltar som förbjuder allmänheten att vistas i områden som är allemansrättsligt tillgängliga krävs tillstånd från kommunen.

Om du har med dig vapen eller fångstredskap i naturen krävs i de allra flesta fall att du har fått tillåtelse av markägaren eller jakträttsinnehavaren. Kontakta polisen för mer information om transport och övrig hantering av vapen.

För dig som fiskar

Även om fiske inte ingår i allemansrätten får du fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Du kan tillfälligt lägga till vid eller använda en brygga som ligger utanför en tomt. Om den som äger bryggan själv behöver använda bryggan måste du självklart flytta på dig. 

Att tälta enstaka dygn ingår i allemansrätten, men tältning i flera dygn eller tältning i grupp med flera tält kräver lov från markägaren. 

Att tänka på:

 • Ta alltid reda på vad som gäller där du vill fiska.
 • Ta med skräpet hem, även linor och krokar. 
 • Stör inte växt- och djurliv.
 • Håll avstånd till boningshus, allemansrätten gäller inte inom hemfridszon.
 • Allemansrätten gäller inte på åkermark eller annan mark som kan ta skada, exempelvis planteringar.
 • Färdas du på vatten, visa hänsyn genom att inte störa omgivningen med onödigt buller eller höga svallvågor. 
 • Iläggning av båt med dragbil eller trailer ingår inte i allemansrätten, för det krävs markägarens tillstånd.
 • Att köra med motordrivet fordon på is omfattas inte av allemansrätten.
 • I skyddade områden finns särskilda föreskrifter kolla alltid upp vad som gäller för det område som du tänkt besöka. 

Organiserat friluftsliv

Organiserat friluftsliv, som exempelvis naturturism, är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är dock knuten till den enskilde individen, inte till grupper. Därför har arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar.

Reglerna i Miljöbalken är till för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller andra besvär. Det ställs därför höga krav på dig som använder naturen för organiserad verksamhet. Det handlar om att ha god kunskap om allemansrätten. Du behöver också informera deltagarna om vad som gäller.

Det här måste du som arrangör veta

Du som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark har vissa skyldigheter:

 • Skaffa dig kunskap om allemansrätten.
 • Informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer den.
 • Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär.
 • Välja lämplig plats för verksamheten för att förebygga risken för skador och andra besvär.
 • Samråd kan behövas för ”kringaktiviteter” som kan komma att påverka naturmiljön (Miljöbalken 12 kapitlet 6 §). Att uppföra ett tältläger (även tillfälligt) är ett exempel på en kringaktivitet.

Vägledande dom för turism på annans mark

Allemansrätten kan användas kommersiellt. Den kan också användas av många personer samtidigt. Det visar en dom i Högsta Domstolen från 1996.

Domen ger vägledning om hur allemansrätten ska tolkas vid kommersiell användning av annans mark, exempelvis för turism. Om verksamheten ger skador på naturen eller besvär för markägaren får arrangören inte längre använda marken på det viset.

Samråd med länsstyrelse

En verksamhet eller åtgärd som kan förändra eller påtagligt påverka naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen. Det kan gälla:

 • stora eller återkommande arrangemang
 • anläggningar för friluftsliv och naturturism.

Arrangören bör också samråda med berörd markägare.

Om det behövs kan länsstyrelsen kräva att arrangören förebygger skador på naturmiljön. Eventuellt kan verksamheten förbjudas av länsstyrelsen eller kommunen. Om en verksamhet orsakar skada kan en arrangör kan bli skyldig att betala skadestånd.

Det är mycket bra om du som arrangör läser igenom texten i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 2 kap. för att se om något tillstånd eller anmälan behövs. Ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen om du är osäker.

Mer information hittar du hos Naturvårdsverket.

Varukorg